5 Ιαν 2011

Ένα σχόλιο για την ανάθεση τοπικών αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους στο νέο Δήμο Αγίου Νικολάου


Ο νόμος 3852 (σχέδιο Καλλικράτης) προβλέπει ότι ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου μπορεί να παραχωρήσει κατά τόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αντιδημάρχους για τις δύο δημοτικές ενότητες (πρώην ΟΤΑ) του δήμου, δηλαδή για την δημοτική ενότητα Νεάπολης και για τη δημοτική ενότητα Βραχασίου. Όπως προκύπτει από την απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων (1/2011), συγκεκριμένες τοπικές αρμοδιότητες (όπως προβλέπονται στο άρθρο 59. παρ.1 του νόμου Καλλικράτη) ανατέθηκαν σε αντιδήμαρχο μόνο για τη δημοτική ενότητα Νεάπολης και όχι για τη δημοτική ενότητα Βραχασίου.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος κ. Κουνενάκης ανέθεσε στον κ. Μενέλαο Φουλεδάκη
-Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
-Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης
-Την ευθύνη των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων (Αγ. Αντώνιου, Βουλισμένης, Βρυσών, Καρυδίου, Καστελλίου, Λατσίδας, Νικηθιανού, Φουρνής και Χουμεριάκου) για επίλυση προβλημάτων τους
-Τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης
-Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

Αντίστοιχη ανάθεση τοπικών αρμοδιοτήτων δεν έδωσε ο δήμαρχος σε κανέναν αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Βραχασίου (πρώην ΟΤΑ), ενώ στην απόφαση του αναθέτει (αόριστα) την ευθύνη της τοπικής Κοινότητας Βραχασίου (μαζί με την ευθύνη της δημοτικής κοινότητας Κριτσάς και Λακωνίων) στον αντιδήμαρχο κ. Κερούλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην απόφαση του δημάρχου δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε δημοτική ενότητα Βραχασίου, αλλά σε τοπική κοινότητα Βραχασίου!

Δηλαδή ο δήμαρχος κ. Κουνενάκης αξιοποίησε τις προβλέψεις του άρθρου 59 παρ.1 του νόμου 3852 για μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων σε αντιδημάρχους κατά τόπο στα όρια δημοτικών ενοτήτων (πρώην ΟΤΑ) μόνο για τον πρώην Δήμο Νεάπολης και όχι για την πρώην Κοινότητα Βραχασίου, κάνοντας ένα de facto μεροληπτικό διαχωρισμό ανάμεσα στους δύο πρώην ΟΤΑ.

Θεωρώ δευτερεύον και γενικά άνευ ουσιαστικής σημασίας το αν υπάρχει ή όχι αντιδήμαρχος με τοπικές αρμοδιότητες στην περιοχή της πρώην Κοινότητας Βραχασίου. Ούτως ή άλλως οι δυνατότητες παρεμβάσεων του Καλλικρατικού νέου Δήμου είναι περιορισμένες, είτε υπάρχει αντιδήμαρχος με τοπικές αρμοδιότητες είτε όχι.
Όμως η μονομερής απόφαση που πήρε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, με την οποία στην πράξη δεν αποδέχεται την ύπαρξη Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου, νομίζω ότι είναι ενδεικτική των προθέσεων του και της σημασίας που θα δείξει για την περιοχή μας τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω η συνέχεια να με διαψεύσει.

Γιώργος Μανουσάκης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟY
Αριθμ. Αποφ. 1
ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87 και 89 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
3. Τα προβλήματα τις ανάγκες και τους στόχους του Δήμου Αγίου Νικολάου
α π ο φ α σ ί ζ ε ι :
Α) Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 3-1-2011 έως 31-12-2012 τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 :
1. Αικατερινάκη Εμμανουήλ
2. Σγουρό Μιχαήλ
3. Κερούλη Μιχαήλ
4. Αφορδακό Νικόλαο
5. Φουλεδάκη Μενέλαο
Β) Μεταβιβάζει και κατανέμει στους ανωτέρω Αντιδημάρχους τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1) Στον κ. Αικατερινάκη Εμμανουήλ
 • o Την ευθύνη των Διοικητiκών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου, του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), των Ληξιαρχείων, της Διαχείρισης ολικής ποιότητας και ISO, του Γραφείου Επικοινωνίας Πολιτών. Την εποπτεία όλων των θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό, αθλητισμό και Νεολαία
 • o Την ευθύνη της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας και των Τοπικών Κοινοτήτων Βρουχά, Λούμα, Σκινιά
 • o Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων από 3-1-2011 έως 30-06-2011
 • o Την εποπτεία και ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • o Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περ.Ε του Ν.3852/2010, αρ 23 Β.Δ. 17/5-15/06/1959, αρ. 59 του Ν.3852/2010, αρ.87 του Δ.Κ.Κ. και ΕΣ Τμήμα του VII 175/2007).
 • o Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών
2) Σγουρός Μιχαήλ
 • o Την εποπτεία και ευθύνη των :
α) Δ/νση Πολεοδομίας

β) Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

γ) Της υπηρεσίας κοιμητηρίων

δ) Λαϊκών Αγορών
 • o Την εποπτεία θεμάτων οικονομίας, τουρισμού και ανάπτυξης
 • o Την ευθύνη των Τοπικών Κοινοτήτων Καλού Χωριού, Πρίνας και Κρούστα
 • o Την τέλεση των πολιτικών γάμων από 1-7-2011 – 31-12-2011
 • o Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών
3) Στον κ. Κερούλη Μιχαήλ
 • o Την εποπτεία και ευθύνη των :
α) Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (έργα, μελέτες, συντηρήσεις κυκλοφοριακά, ελεύθεροι χώροι, παιδικές χαρές, φωτισμός και συντήρηση σχολείων)
β) Του γραφείου πολιτικής προστασίας
 • o Την ευθύνη της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Βραχασίου, Μέσα Λακωνίων, Έξω Λακωνίων
 • o Την τέλεση των πολιτικών γάμων από 1-1-2012 – 30-06-2012
 • o Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών
4) Στον κ. Νικόλαο Αφορδακό
 • o Την εποπτεία και ευθύνη των :
α) Τομέα περιβάλλοντος , καθαριότητας ,πρασίνου, γεωργικής ανάπτυξης και άρδευσης

β) Του Γραφείου κίνησης αυτοκινήτων

γ) Των Τοπικών Κοινοτήτων Ποτάμων, Ζενίων και Λιμνών
 • o Την τέλεση των πολιτικών γάμων από 1-7-2012 – 31-12-2012
 • o Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών
 • o Την χορήγηση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων του Δήμου πλην της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως.
 • o Την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής του Δήμου πλην της Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως
 • o Την ανάκληση την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής αρμοδιότητας Δήμου
 • Την εποπτεία των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου
5)Στον κ. Μενέλαο Φουλεδάκη
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
 •  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης
 • Την ευθύνη των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων (Αγ. Αντώνιου, Βουλισμένης, Βρυσών, Καρυδίου, Καστελλίου, Λατσίδας, Νικηθιανού, Φουρνής και Χουμεριάκου) για επίλυση προβλημάτων τους
 • Τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης
 • Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
 • Την εποπτεία του τομέα υγείας πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων
 • Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών
Γ) Οι Αντιδήμαρχοι στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων τους υπογράφουν τα πάσης φύσεως έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών που ο κάθε ένας εποπτεύει .
Δ) Οι Αντιδήμαρχοι όταν απουσιάζουν ή κωλύονται τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος .
Ε) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Αικατερινάκης και όταν και εκείνος απουσιάζει ο Μιχαήλ Σγουρός
ΣΤ) Ο Δήμαρχος θα τελεί Πολιτικούς Γάμους όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και όταν απουσιάζουν οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι
Ζ) Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά στην Τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ και να αναρτηθεί σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ